Algemene voorwaarden

Deep LeVel Teams - UQuest Development VOF

1. Algemeen

1.1. Deep LeVeL Teams maakt deel uit van UQuest Development VOF, statutair gevestigd te Bierbeek en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE0670.995.124. Het aanbod van Deep LeVeL Teams bestaat uit coaching, trainingen, workshops en lezingen.

1.2. Op alle door  Deep LeVeL Teams uitgebrachte offertes, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden, (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met Deep LeVeL Teams zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Deep LeVeL Teams een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, coaching of workshops, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

1.5. Onder open training/workshop wordt verstaan een door Deep LeVeL Teams georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.6. Onder overige training/coaching wordt verstaan een activiteit die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.5 valt.

1.7. Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan Deep LeVeL Teams bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van Deep LeVeL Teams voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. Deep LeVeL Teams mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst open training/workshop

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever of deelnemer een inschrijvingsformulier van Deep LeVeL Teams ondertekent, een online aanmeldingsformulier bevestigt, of door bevestiging door Deep LeVeL Teams van diens per e-mail verzonden inschrijving.

3. Annulering open training/workshop

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Deep LeVeL Teams bevestigde e-mail.

3.2. De opdrachtgever kan de training/workshop tot 30 kalenderdagen voor de start schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de start wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de start of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.

3.5. Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. De deelnemer meldt dit onmiddellijk aan Deep LeVeL Tems, schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en stuurt de nodige attesten ter staving van de ziekte of het ongeval door per e-mail of per post. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is, geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

3.6. Als de deelnemer de deelname vroegtijdig beëindigt, betaalt Deep LeVeL Teams de deelnameprijs niet terug.

3.7. Als de deelnemer van voor de aanvang van de training/workshop verhinderd is de training/workshop te volgen, kan die in plaats van te annuleren, zich laten vervangen door een collega of kennis. De deelnemer dient dan een schriftelijke goedkeuring te vragen aan Deep LeVeL Teams.

3.8. Deep LeVeL Teams behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding te annuleren (bv. door te weinig deelnemers, pandemie,...), het programma, de datum of de locatie te wijzigen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal, door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In geval van annulatie krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

4. Betaling open training/workshop

4.1. Deep LeVeL Teams brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever/deelnemer kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/deelnemer niet op. De opdrachtgever/deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen ten laatste 14 dagen voor de eerste trainingsdag.

4.2. De reis -, overnachtings-, arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen. Tenzij anders vermeld.

4.3. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever/deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Deep LeVeL Teams gerechtigd 1,5% vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever/deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever/deelnemer tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag.

4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.6. Deep LeVeL Teams is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.

5. Totstandkoming overeenkomst overige training en/of coaching

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door opdrachtbevestiging van de opdrachtgever.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst. 

 

6. Annulering overige training en/of coaching

6.1. Een (deel van) training en/of coaching kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainings- en/of coachingskosten extra in rekening gebracht.

6.2. Wanneer de opdrachtgever niet annuleert, blijft 100% van de trainings- en/of coachingskosten verschuldigd.

6.3. Deep LeVeL Teams behoudt zich het recht voor de training en/of coaching te annuleren. De opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Deep LeVeL Teams zal andere data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal Deep LeVeL Teams de door opdrachtgever betaalde kosten binnen 30 dagen restitueren. 

7. Betaling overige training/coaching

7.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever gegeven opdrachtbevestiging kan Deep LeVeL Teams een voorschotfactuur sturen van 50% van het totaalbedrag aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever dient de voorschotfactuur uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en voor de startdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.3. Indien 14 dagen voor aanvang van de training/coaching niet het voorschot van de trainings- en coachingkosten door Deep LeVeL Teams is ontvangen, kan Deep LeVeL Teams de training/coaching annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

7.4. Na aanvang van de training/coaching vindt facturering plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.6. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Deep LeVeL Teams gerechtigd 1,5% vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is Deep LeVeL Teams bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

7.7. Indien in het kader van de training/coaching door Deep LeVeL Teams externe accommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

7.8. De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training/coaching beëindigen of afronden.

7.9. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.10. Deep LeVeL Teams is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door Deep LeVeL Teams aan de opdrachtgever of deelnemer ter beschikking gestelde of geleverde documenten, zoals cursusmateriaal, adviezen, brochures, manuals, sheets, flipcharts, e.d., berusten uitsluitend bij Deep LeVeL Teams, tenzij anders is aangegeven.

8.2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deep LeVeL Teams mag de opdrachtgever of deelnemer dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de activiteit relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de deelnemer aan opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

9.2. Deep LeVeL Teams spant zich in om de gegeven activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

9.3. Deep LeVeL Teams is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de overeenkomst per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.4. Deep LeVeL Teams is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Deep LeVeL Teams is niet aansprakelijk in het geval de opdrachtgever, deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

10. Beëindiging

10.1 Deep LeVeL Teams heeft het recht om elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Deep LeVeL Teams en opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder terzake schadeplichtig te zijn, indien de opdrachtgever:

  • zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; 
  • surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
  • in zodanige omstandigheden verkeert dat Deep LeVeL Teams goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

11. Geheimhouding

11.1. Deep LeVeL Teams en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

11.2. Deep LeVeL Teams verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die Deep LeVeL Teams in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.

Zie ook de privacyverklaring.